Глава 35 - Відомості Верховної Ради України (ввр), 2002, n 38-39, ст. 288 ) { Із змінами, внесеними згідно із закон

Глава 35^ МИТНИЙ СКЛАДСтаття 212. Поняття режиму митного складу

Митний склад - митний режим, відповідно до якого ввезені з-за
меж митної території України товари зберігаються під митним
контролем без справляння податків і зборів і без застосування до
них заходів нетарифного регулювання та інших обмежень у період
зберігання, а товари, що вивозяться за межі митної території
України, зберігаються під митним контролем після митного
оформлення митними органами до фактичного їх вивезення за межі
митної території України.

Стаття 213. Умови поміщення товарів у режим митного складу

У режим митного складу можуть поміщатися будь-які товари, за
винятком товарів, заборонених до ввезення в Україну, вивезення з
України та транзиту через територію України, а також товарів,
перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.

Товари, що можуть завдати шкоди іншим товарам або вимагають
особливих умов зберігання, повинні зберігатися у спеціально
обладнаних приміщеннях.

Стаття 214. Строк зберігання товарів у режимі митного складу

Строк зберігання товарів, ввезених із-за меж митної території
України, в режимі митного складу не може перевищувати трьох років
з дати поміщення цих товарів у зазначений режим.

Строк зберігання в режимі митного складу підакцизних товарів,
ввезених із-за меж митної території України, не може перевищувати
трьох місяців з дати поміщення їх у цей режим.

Товари, ввезені із-за меж митної території України, що
зберігаються у режимі митного складу, до закінчення строків
зберігання, установлених частинами першою та другою цієї статті,
повинні бути задекларовані власником або уповноваженою ним особою
до іншого митного режиму.

Товари, що вивозяться за межі митної території України,
можуть зберігатися в режимі митного складу протягом трьох місяців
з дати поміщення їх у цей режим. До закінчення зазначеного строку
такі товари мають бути вивезені за межі митної території України.

Стаття 215. Операції, що можуть проводитися з товарами, які
перебувають у режимі митного складу

З товарами, які перебувають у режимі митного складу, можуть
проводитися такі операції:

1) операції, необхідні для забезпечення збереження цих
товарів;

2) підготовка товарів за дозволом митного органу до продажу
(відчуження) та транспортування: подрібнення партій, формування
відправлень, сортування, пакування, перепакування, маркування,
навантаження, вивантаження, перевантаження та інші подібні
операції.

Конкретний перелік та порядок здійснення таких операцій
встановлюються Кабінетом Міністрів України або уповноваженим ним
органом.

Стаття 216. Митні ліцензійні склади

Для зберігання товарів у режимі митного складу
використовуються спеціально обладнані приміщення, резервуари,
майданчики - митні ліцензійні склади.

Ліцензування діяльності, пов'язаної з відкриттям та
експлуатацією митних ліцензійних складів, здійснюється відповідно
до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ) та ліцензійних умов.

Глава 36^ СПЕЦІАЛЬНА МИТНА ЗОНА

Стаття 217. Поняття митного режиму спеціальної митної зони

Спеціальна митна зона - це митний режим, відповідно до якого
до товарів, які ввозяться на території відповідних типів
спеціальних (вільних) економічних зон із-за меж митної території
України, а також до товарів, які вивозяться з територій зазначених
зон за межі митної території України, не застосовуються заходи
тарифного і нетарифного регулювання, якщо інше не передбачено
законом.

Стаття 218. Спеціальні митні зони

Спеціальними митними зонами є частини території України, на
яких запроваджено митний режим спеціальної митної зони. Для цілей
оподаткування товари, ввезені на території спеціальних митних зон,
розглядаються як такі, що знаходяться за межами митної території
України. Ввезення на митну територію України цих товарів у
незмінному стані або товарів, повністю вироблених, достатньо
перероблених або оброблених у таких зонах, здійснюється в режимі
імпорту. Ввезення на митну територію України цих товарів у
незмінному стані або товарів, повністю вироблених, достатньо
перероблених або оброблених у таких зонах, здійснюється в режимі
імпорту. ( Частина перша статті 218 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005 )

Спеціальні митні зони створюються відповідно до законодавства
України про спеціальні (вільні) економічні зони шляхом прийняття
окремого закону для кожної спеціальної митної зони з визначенням
її статусу, території, строку, на який вона створюється, та
особливостей застосування законодавства України на її території.
Законом встановлюються вимоги щодо створення спеціальної митної
зони, види товарів, дозволених до ввезення у таку зону, та
характер операцій, що здійснюються з товарами у межах зони. У
законі також визначаються вимоги щодо організації роботи
спеціальної митної зони та обов'язки органів управління зони по
виконанню вимог митного законодавства під час здійснення митного
контролю.

( Стаття 218 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2285-IV
( 2285-15 ) від 23.12.2004, N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 )Стаття 219. Вимоги до спеціальних митних зон

Митний орган, у зоні діяльності якого знаходиться спеціальна
митна зона, з метою належної організації митного контролю може
вимагати від органів управління цієї зони вжиття таких заходів:

1) спорудження огорожі по периметру зони;

2) встановлення обмежень щодо порядку доступу в зону у певні
години роботи;

3) застосування інших заходів, що не перешкоджають
нормальному функціонуванню зони відповідно до закону про таку
зону.

Забороняється будь-яке будівництво в межах спеціальних митних
зон без попереднього погодження з митним органом, у зоні
діяльності якого знаходиться спеціальна митна зона.

Стаття 220. Заходи, що вживаються митними органами для
забезпечення митного контролю у спеціальних
митних зонах

З метою забезпечення належного митного контролю у спеціальних
митних зонах митні органи мають право:

1) здійснювати постійний контроль та нагляд за кордонами
спеціальних митних зон, а також за доступом у них;

2) вимагати від осіб, які переміщують товари через кордон
спеціальної митної зони, ведення обліку руху таких товарів з метою
їх контролю;

3) проводити перевірку товарів, що переміщуються через кордон
спеціальної митної зони, з метою забезпечення здійснення
передбачених цим Кодексом операцій та недопущення переміщення
заборонених товарів;

4) здійснювати перевірки товарів, що знаходяться у
спеціальних митних зонах;

5) здійснювати інші передбачені законом заходи, спрямовані на
забезпечення надійності митного контролю.

Стаття 221. Операції, що можуть здійснюватися з товарами
у спеціальних митних зонах

У спеціальних митних зонах допускається здійснення виробничих
та інших комерційних операцій з товарами за умови додержання
положень цього Кодексу. Перелік видів товарів та операцій, що з
ними здійснюються, визначається у законі про конкретну спеціальну
митну зону.

З метою забезпечення виконання законів та з урахуванням
характеру товарів можуть запроваджуватися окремі заборони та
обмеження щодо здійснення операцій з товарами у спеціальних митних
зонах. Такі заборони та обмеження стосовно спеціальних митних зон
встановлюються законами.

Кабінет Міністрів України може обмежувати або забороняти
ввезення окремих товарів у спеціальні митні зони.

Стаття 222. Строки перебування товарів у спеціальних митних
зонах

Товари можуть перебувати у спеціальних митних зонах протягом
усього часу функціонування таких зон.

Стаття 223. Облік товарів, що знаходяться у спеціальних
митних зонах

Особи, які здійснюють операції з товарами у спеціальних
митних зонах, ведуть облік товарів, що ввозяться, вивозяться,
зберігаються, виробляються, переробляються, закуповуються та
реалізуються, і подають митним органам звітність про такі операції
у порядку, що встановлюється спеціально уповноваженим центральним
органом виконавчої влади в галузі митної справи. Будь-які зміни,
що відбуваються з товарами в межах спеціальних митних зон, мають
відображатися в облікових документах.

Стаття 224. Розпорядження товарами, що знаходяться в
спеціальній митній зоні, у разі ліквідації зони

У разі ліквідації спеціальної митної зони власники товарів,
що перебувають у цій зоні, або уповноважені ними особи зобов'язані
розпорядитися зазначеними товарами до моменту остаточного
вирішення усіх питань, пов'язаних з ліквідацією спеціальної митної
зони.

У разі якщо до моменту остаточного вирішення усіх питань,
пов'язаних з ліквідацією спеціальної митної зони, власник товарів,
що перебувають у цій зоні, або уповноважена ним особа не
розпорядиться зазначеними товарами, такі товари підлягають
декларуванню до іншого митного режиму.

Глава 37^ МАГАЗИН БЕЗМИТНОЇ ТОРГІВЛІ

Стаття 225. Поняття митного режиму магазину безмитної
торгівлі

Магазин безмитної торгівлі - митний режим, відповідно до
якого товари, а також супутні товарам роботи, не призначені для
споживання на митній території України, знаходяться та
реалізуються під митним контролем у пунктах пропуску на митному
кордоні України, відкритих для міжнародного сполучення, інших
зонах митного контролю, визначених митними органами України, без
справляння мита, податків, установлених на експорт та імпорт таких
товарів, та без застосування заходів нетарифного регулювання.

Стаття 226. Умови реалізації товарів у режимі магазину
безмитної торгівлі

Товари, а також супутні товарам роботи, в режимі магазину
безмитної торгівлі реалізуються лише у спеціальних торговельних
закладах (магазинах безмитної торгівлі).

Розташування магазинів безмитної торгівлі та умови реалізації
в них товарів повинні виключати можливість безпосереднього
ввезення цих товарів для споживання на митній території України.

Приміщення магазину безмитної торгівлі може включати в себе:

1) торговельний зал (зали), у тому числі бари та пункти
громадського харчування;

2) допоміжні приміщення;

3) склад магазину.

Строк перебування товарів у режимі магазину безмитної
торгівлі не може перевищувати трьох років з дня їх поміщення у цей
режим. Після закінчення або впродовж зазначеного строку товари
можуть бути заявлені митному органу:

1) для вільного обігу на митній території України;

2) для вільного обігу за межами митної території України;

3) для поміщення в режим митного складу;

4) для знищення під митним контролем.

Власники магазинів безмитної торгівлі можуть мати митні
склади для зберігання та наступного постачання в магазини всіх
видів товарів, у тому числі підакцизних.

Магазини безмитної торгівлі здійснюють торгівлю всіма видами
продовольчих і непродовольчих товарів вітчизняного (на умовах
експорту) та іноземного походження, крім товарів, які заборонені
відповідно до законодавства до ввезення, вивезення та транзиту
через територію України.

Порядок відкриття, ліквідації магазинів безмитної торгівлі, а
також правила продажу ними товарів встановлюються Кабінетом
Міністрів України.

Стаття 227. Вимоги до власників магазинів безмитної торгівлі

Власником магазину безмитної торгівлі може бути лише
підприємство-резидент.

Власник магазину безмитної торгівлі зобов'язаний:

1) своєчасно декларувати митному органу товари, що надходять
до магазину чи вибувають з магазину, та подавати всі документи,
необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення;

2) виключити можливість надходження до магазину та вилучення
з магазину товарів поза митним контролем;

3) дотримуватися положень цього Кодексу та інших законодавчих
актів України щодо умов діяльності магазинів безмитної торгівлі;

4) вести облік товарів, що надходять до магазину безмитної
торгівлі та реалізуються ним, і подавати митним органам, в зоні
діяльності яких знаходиться магазин безмитної торгівлі, звіт про
рух товарів у магазині за формою, встановленою спеціально
уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної
справи.

Стаття 228. Розпорядження товарами, що знаходяться в магазині
безмитної торгівлі, у разі його ліквідації

У разі набрання чинності рішенням про ліквідацію магазину
безмитної торгівлі розміщення нових партій товарів, а також
реалізація товарів у магазині не дозволяються. Товари, що
знаходяться в магазині безмитної торгівлі, підлягають негайному
переміщенню на склад магазину та декларуванню власником магазину
до іншого митного режиму.

Глава 38^ ПЕРЕРОБКА НА МИТНІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Стаття 229. Поняття митного режиму переробки на митній
території України

Переробка на митній території України - митний режим,
відповідно до якого ввезені на митну територію України товари, що
походять з інших країн, піддаються у встановленому законодавством
порядку переробці без застосування до них заходів нетарифного
регулювання, за умови вивезення за межі митної території України
продуктів переробки відповідно до митного режиму експорту.

Стаття 230. Дозвіл на переробку товарів на митній території
України

Ввезення та переробка на митній території України товарів, що
походять з інших країн, здійснюються з дозволу митного органу
відповідно до положень цього Кодексу та інших законів України.

Дозвіл на переробку товарів на митній території України може
бути скасовано митним органом, якщо його видано на підставі
недостовірних даних, що мали істотне значення для прийняття
рішення, або у разі коли підприємство-резидент, якому видано такий
дозвіл, не дотримується положень цього Кодексу та інших актів
законодавства України.

Стаття 231. Операції щодо переробки товарів

Кількість операцій щодо переробки товарів у митному режимі
переробки на митній території України не обмежується.

Операції щодо переробки товарів можуть включати:

1) власне переробку товарів;

2) обробку товарів - монтаж, збирання, монтування та
налагодження, внаслідок чого одержуються інші товари;

3) ремонт товарів, у тому числі відновлення та регулювання;

4) використання окремих товарів, що не є продуктами
переробки, але які сприяють чи полегшують процес виготовлення
продуктів переробки, якщо самі вони при цьому повністю
витрачаються.

Обмеження на окремі операції щодо переробки товарів, порядок
виконання операцій щодо переробки товарів, включаючи можливість та
умови використання українських товарів у процесі переробки,
визначаються цим Кодексом та іншими законами України.

Окремі операції з переробки товарів за дорученням
підприємства-резидента, якому видано дозвіл на переробку товарів
на митній території України, та з дозволу митного органу можуть
здійснюватися іншим підприємством. При цьому відповідальність
перед митними органами за дотримання визначеного порядку переробки
товарів несе підприємство, якому видано дозвіл на проведення
операцій щодо переробки товарів на митній території України.

У разі якщо за умовами переробки товарів на митній території
України передбачається виконання кількох операцій щодо їх
переробки кількома підприємствами, кожне з підприємств, яке бере
участь у процесі переробки, повинне одержати дозвіл митного органу
на переробку товарів на митній території України. Переміщення
товарів між підприємствами, що беруть участь у їх переробці,
здійснюється з дозволу і під контролем митних органів.

Стаття 232. Строки переробки товарів на митній території
України

Строк переробки товарів на митній території України
обчислюється починаючи з дня завершення митного оформлення митним
органом товарів, що ввозяться для переробки.

Строк переробки товарів на митній території України
встановлюється митним органом під час надання дозволу
підприємству-резиденту виходячи з тривалості процесу переробки
товарів та розпорядження продукцією їх переробки, але, як правило,
не може бути більшим ніж 90 днів.

Виходячи з технологічних особливостей переробки Кабінет
Міністрів України за поданням відповідного міністерства або іншого
центрального органу виконавчої влади може встановлювати інші
строки переробки товарів, ніж ті, що зазначені у частині другій
цієї статті.

Стаття 233. Перевірка митними органами дотримання режиму
переробки на митній території України

Митні органи можуть проводити перевірку товарів, ввезених для
переробки на митній території України, а також продуктів їх
переробки у будь-якої особи, яка здійснює операції щодо переробки
таких товарів.

Стаття 234. Обсяг виходу продуктів переробки

Митні органи здійснюють контроль за обов'язковим обсягом
виходу продуктів переробки, що утворюються в результаті переробки
товарів на митній території України. Дані про обов'язковий обсяг
виходу продуктів переробки зазначаються в договорі (контракті) на
переробку товарів на митній території України.

Стаття 235. Порядок митного оформлення продуктів переробки

У разі вивезення за межі митної території України товарів,
ввезених для переробки на митній території України, чи продуктів
їх переробки такі товари підлягають декларуванню митним органам з
поданням окремого документа - митної декларації, в якій
зазначаються кількість та вартість українських товарів, витрачених
на здійснення операцій щодо переробки товарів, що ввозилися для
переробки.

Митне оформлення українських товарів, використаних під час
переробки товарів, що походять з інших країн, здійснюється у
порядку, встановленому цим Кодексом та іншими законами України для
митного оформлення експорту товарів українського походження.

Стаття 236. Умови реалізації продуктів переробки на митній
території України

Якщо умовами переробки на митній території України товарів,
що походять з інших країн, передбачено проведення розрахунків
частиною продуктів їх переробки, такі продукти мають бути
оформлені як ввезені на митну територію України в режимі імпорту
зі справлянням усіх належних податків і зборів та застосуванням
відповідних заходів нетарифного регулювання відповідно до
законодавства.


2714640670875835.html
2714735581784368.html
2714838952646730.html
2714921293284095.html
2714995563910490.html